Newsletter
Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?

Polityka antyspamowa

Informacje prawne

Poniżej przedstawiamy najważniejsze i najbardziej istotne regulacje prawne dotyczące spamu:Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - pełny tekst ustawy do pobrania - https://www.iq.pl/files/Ustawa_z_dnia_18_lipca_2002_o_swiadczeniu_uslug_droga_elektroniczna.pdfUstawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204). Ustawa weszła w życie dnia 10.III.2003 r.Art. 2.Określenia użyte w ustawie oznaczają: (...)2.informacja handlowa - każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującejzawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi,Art. 4.1.Jeżeli ustawa wymaga uzyskania zgody usługobiorcy to zgoda ta:1.nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści,2.może być odwołana w każdym czasie.2.Usługodawca wykazuje uzyskanie zgody, o której mowa w ust. 1, dla celów dowodowych.Art. 10.1.Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.2.Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyrazi zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności jeśli udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.3.Działanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (...)Art. 24.1.Kto przesyła za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówione informacje handlowe, podlega karze grzywny.2.Ściganie wykroczenia, o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek pokrzywdzonego.Art. 25.Orzekanie w sprawach o czyny określone w Art. 23 i 24 następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - pełny tekst ustawy do pobrania - https://www.iq.pl/files/Ustawa_o_ochronie_niektorych_praw_konsumentow.pdfUstawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz 271).Art. 6.3.Posłużenie się (...), pocztą elektroniczną, (...) w celu złożenia propozycji zawarcia umowy może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą konsumenta.Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - pełny tekst ustawy do pobrania – PDF - https://www.iq.pl/files/Ustawa_o_zwalczaniu_nieuczciwej_konkurencji.pdfUstawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z dnia 8 czerwca 1993 r.; zmiany: z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 29, poz. 356 i Nr 93, poz. 1027)Art. 16.1.Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności: (...)5.reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie na koszt klienta nie zamówionych towarów lub nadużywanie technicznych środków przekazu informacji.